Jakie są podstawowe źródła informacji o nieruchomościach?

Aby móc wycenić nieruchomość, konieczne jest dotarcie i zapoznanie się z wieloma dokumentami, bez których nie da się trafnie ocenić jej realnej wartości.

Dokumenty te można podzielić na dwie grupy – obligatoryjne (prawne) oraz fakultatywne. Proces wyceny nieruchomości opiera się na rzetelnym zapoznaniu się z dokumentami, które są rozproszone w różnych zbiorach źródłowych. Rzeczoznawca nieruchomości musi poświęcić sporo czasu, aby dotrzeć do niezbędnych dokumentów, na podstawie których będzie mógł ustalić realną wartość danej nieruchomości.

Do dokumentów obligatoryjnych zaliczamy: księgi wieczyste, ewidencję gruntów i budynków, geodezyjną ewidencję gruntów i budynków, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, tabele i mapy taksacyjne oraz państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny. Dokumenty fakultatywne to: informacje branżowe dotyczące budynków i sieci uzbrojenia terenu, dokumenty projektowe i techniczne, wykazy prowadzone przez urzędy skarbowe, bazy danych o cenach i wartościach nieruchomości, bazy danych tworzone przez firmy i towarzystwa ubezpieczeniowe, a także opracowania statystyczne, zbiory jednostkowych wskaźników cenowych z budownictwa oraz katalogi nakładów rzeczowych.

Zobacz również: Czy koronawirus przyczyni się do zmiany cen na rynku nieruchomości?

 

Które źródła informacji o nieruchomościach są najistotniejsze i czego można się z nich dowiedzieć?

rzeczoznawca

Podstawowymi i najważniejszymi źródłami informacji o nieruchomościach są: księgi wieczyste, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i kataster nieruchomości, czyli jednolity dla całego kraju i aktualizowany na bieżąco zbiór informacji dotyczących gruntów, budynków, lokali, ich właścicieli oraz innych osób fizycznych albo prawnych, które władają tymi gruntami, lokalami bądź budynkami. W tych źródłach znajdują się zarówno informacje o stanie prawnym nieruchomości, jak i dane faktyczne. Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można dowiedzieć się, jakie są przyszłe możliwe sposoby użytkowania, zabudowy i zagospodarowania nieruchomości. Księgi wieczyste prowadzone są po to, aby zapewnić bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami, dzięki wpisom dokonywanym w tych rejestrach można ustalić prawa rzeczowe na nieruchomość i ustalić jej stan prawny.

 

 

Przekierowanie do formularza kontaktowego

Czytaj więcej