Wymagane dokumenty

W celu przeprowadzenia wyceny niezbędne będzie przedłożenie przez klienta pełnej dokumentacji związanej z nieruchomością. Wcześniejsze przygotowanie zestawu dokumentów znacznie przyspieszy prace nad sporządzeniem kompletnego operatu szacunkowego. Dzięki temu rzeczoznawca majątkowy będzie mógł zapoznać się z przedmiotem wyceny już na początkowym etapie realizacji zlecenia.

Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo sugerowany zbiór dokumentów, który należy przygotować przed procesem wyceny nieruchomości w zależności od rodzaju nieruchomości. Warto pamiętać, że ostateczna lista dokumentów jest ustalana przez rzeczoznawcę po dokonaniu oględzin oraz ustaleniu celu i zakresu wyceny.

 

Jakie dokumenty należy przygotować dla rzeczoznawcy?

Nieruchomość lokalowa – rynek wtórny:

 • numer księgi wieczystej,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny – umowa sprzedaży/umowa darowizny, orzeczenie sądu, decyzja administracyjna),
 • rzut lokalu (opcjonalnie),
 • wypis z kartoteki lokali (opcjonalnie).

 

Oświetlony dom

Nieruchomość lokalowa – rynek pierwotny:

 • numer księgi wieczystej działki, na której realizowana jest inwestycja,
 • decyzja o pozwoleniu na budowę/pozwolenie na użytkowanie,
 • przedwstępna umowa sprzedaży/umowa deweloperska/umowa rezerwacyjna,
 • dokumentacja techniczna – rzut lokalu, standard wykończenia,
 • kosztorys prac wykończeniowych (opcjonalnie).

 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

 • numer księgi wieczystej lokalu (jeżeli jest założona) lub numer księgi wieczystej gruntu,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny – umowa sprzedaży/ umowa darowizny, orzeczenie sądu, decyzja administracyjna, przydział ze spółdzielni),
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej zawierające informacje komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz powierzchnię użytkową lokalu.

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana:

 • numer księgi wieczystej,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny – umowa sprzedaży/ umowa darowizny, orzeczenie sądu, decyzja administracyjna),
 • aktualny wypis z rejestru gruntów,
 • aktualna kopia mapy ewidencyjnej,
 • mapa zasadnicza (opcjonalnie),
 • dokument określający przeznaczenie terenu – wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/ wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy/ decyzja o warunkach zabudowy,
 • decyzja o pozwoleniu na budowę (jeżeli została wydana),
 • dokument potwierdzający dostęp nieruchomości do drogi publicznej (wymaganej w przypadku gdy nie ma informacji w wyżej wymienionych dokumentach).

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana (budynki istniejące):

 • numer księgi wieczystej,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny – umowa sprzedaży/ umowa darowizny, orzeczenie sądu, decyzja administracyjna),
 • aktualny wypis z rejestru gruntów,
 • aktualny wypis z kartoteki budynków,
 • aktualna kopia mapy ewidencyjnej,
 • mapa zasadnicza (opcjonalnie),
 • dokument określający przeznaczenie terenu – wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/ wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy/ decyzja o warunkach zabudowy,
 • potwierdzenie zgłoszenia o zakończeniu budowy/ pozwolenie na użytkowanie,
 • dokumentacja techniczna/ projekt budowlany/ inwentaryzacja budynku (rzuty poszczególnych kondygnacji, parametry techniczne, opis elementów konstrukcyjnych).

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana (budynki w trakcie budowy):

 • numer księgi wieczystej,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny – umowa sprzedaży/ umowa darowizny, orzeczenie sądu, decyzja administracyjna),
 • aktualny wypis z rejestru gruntów,
 • aktualna kopia mapy ewidencyjnej,
 • mapa zasadnicza (opcjonalnie),
 • dokument określający przeznaczenie terenu – wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/ wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy/ decyzja o warunkach zabudowy,
 • decyzja o pozwoleniu na budowę,
 • dokumentacja techniczna/ projekt budowlany (rzut poszczególnych kondygnacji, parametry techniczne, opis elementów konstrukcyjnych),
 • kosztorys prac budowlanych.

 

Zestaw dokumentów dla nieruchomości komercyjnych

W przypadku nieruchomości komercyjnych należy przygotować dokumenty takie same jak przy nieruchomościach zabudowanych, dodatkowo kompletując informacje dotyczące prowadzonej działalności związanej z nieruchomości (ustalane indywidualnie w zależności od zakresu i celu wyceny). W razie wątpliwości związanych z kompletowaniem dokumentów zapraszamy do kontaktu z naszymi rzeczoznawcami. Udzielamy porad oraz wydajemy fachowe opinie na temat całego procesu wyceny.

 


Przekierowanie do formularza kontaktowego

Czytaj więcej