Podatek od spadku. Czy potrzebny jest operat szacunkowy nieruchomości?

Osoby dziedziczące masę spadkową w postaci nieruchomości mogą być zobowiązane do tego, by uiścić podatek od spadku. W takiej sytuacji, w celu prawidłowego wypełnienia deklaracji i opłaty wspomnianego podatku powinny one zadeklarować wartość rynkową odziedziczonej nieruchomości. Wartość masy spadkowej mogą określić samodzielnie lub z pomocą rzeczoznawcy majątkowego, natomiast zdecydowanie się na pierwszy wariant związane jest z pewnym ryzykiem.

podatek od nieruchomości

Dlaczego warto mieć operat szacunkowy nieruchomości, będąc zobowiązanym do zapłaty podatku od spadku?

Samodzielna wycena nieruchomości, która zmieniła właściciela w drodze dziedziczenia, z pewnością może przyspieszyć proces dopełniania formalności związanych z postępowaniem spadkowym. Należy jednak pamiętać o tym, że Urząd Skarbowy może, ale nie musi zgodzić się z zadeklarowaną przed podatnika kwotą mającą stanowić rynkową wartość odziedziczonej masy spadkowej. Dzieje się tak wtedy, kiedy podana na dokumencie wartość odbiega od cen przeciętnych, czyli tzw. widełek cenowych, którymi dysponuje urząd. W takim przypadku podatnik wzywany jest do skorygowania podanej wartości, zaś urząd podaje propozycję wartości według swojej wstępnej oceny.

Jeżeli podatnik się z tym nie zgodzi – może przedstawić wycenę nieruchomości sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego lub podjąć ryzyko sporządzenia wyceny przez biegłego powołanego bezpośrednio przez urząd skarbowy. Jeżeli różnica jest większa niż 33% między wartością zadeklarowaną przez podatnika a wartością podaną przez biegłego powołanego przez US, to podatnik zostanie zobowiązany do pokrycia kosztów opinii biegłego oraz do opłaty skarbowej.

Co znajduje się w operacie szacunkowym dla potrzeb skarbowo-podatkowych?

Operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez rzeczoznawcę nieruchomości uwiarygodnia wartość zadeklarowaną przez podatnika i redukuje ryzyko jej podważenia. Zawiera on oszacowaną rynkową wartość nieruchomości, ustaloną zgodnie z przepisami prawa. Dokument ten zawiera wszystkie niezbędne elementy, w tym m.in. dokumentację fotograficzną przedmiotu opodatkowania oraz jego szczegółowy opis – z uwzględnieniem analizy lokalnego rynku nieruchomości.

 

Przekierowanie do formularza kontaktowego

Czytaj więcej